10.00 - 10.20 รายการ : MONEY360° - Money Brief

16.45 - 17.20 รายการ : MONEY360° - Closing Trade