กนอ.เตือนทุกนิคมอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

66
0
Share:

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ที่เกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบและยังมีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกนิคม ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และปฏิบัติตามประกาศการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของแต่ละจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่
.
รวมทั้งให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distance) และเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจน ใช้หลักการทำงานจากบ้าน (Work from Home) ในบางหน่วยงานที่ไม่กระทบต่อภารกิจหลักหรือการให้บริการที่สำคัญ เพื่อลดความแออัดของการอยู่ร่วมกัน และลดความเสี่ยงของการได้รับเชื้อ รวมทั้ง กนอ.ได้จัดทำระบบอนุมัติอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับไว้แล้ว ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
.
พร้อมได้กำชับให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรืออัคคีภัย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโดยให้ปรับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่งให้ผู้อํานวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
.
พร้อมได้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และให้รายงานเข้ามายังผู้บริหารสายงานปฏิบัติการต่างๆทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้