กสทช. อนุมัติเงินงวดแรก เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

91
0
Share:
กสทช. อนุมัติเงินงวดแรก เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐในการต่อสู้กับไวรัส โควิด-19

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เผยว่า ในวันนี้ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 รอบแรก จำนวน 41 แห่ง เป็นวงเงิน 344.647 ล้าน เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ได้แบ่งเป็นการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สนับสนุน 12 แห่ง เป็นวงเงิน 255.999 ล้านบาท และเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงาน กสทช. 29 แห่ง เป็นวงเงิน 88.648 ล้านบาท
.
ตอนนี้ กสทช. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมจากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็น1,294.98 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้มียอดขอรับการสนับสนุนถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 273 แห่ง วงเงิน 1,972 ล้านบาท
.
ทั้งนี้ สถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ ที่ขอรับการสนับสนุนเข้ามาในส่วนที่เหลือ สำนักงาน กสทช. จะรีบพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในสัปดาห์หน้า เพื่อทำการพิจารณาอนุมัติสนับสนุนกรอบวงเงิน เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป
.
สำหรับสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรในงวดแรก มีจำนวน 41 แห่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
.
1. โครงการจัดบริการผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 19.150 ล้านบาท
.
2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี วงเงิน 19.726 ล้านบาท
.
3. โครงการจัดทำ ICU Negative room เพื่อศักยภาพการดูแลในภาวะวิกฤตของผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี วงเงิน 35.382 ล้านบาท
.
4. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วงเงิน 27.330 ล้านบาท
.
5. โครงการเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วงเงิน 24.030 ล้านบาท
.
6. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน 18.144 ล้านบาท
.
7. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 18.302 ล้านบาท
.
8. โครงการระบบดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 แบบบูรณาการ ของโรงพยาบาลของแก่น จ.ขอนแก่น วงเงิน 19.550 ล้านบาท
.
9. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์และห้องแยกความดันลบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วงเงิน 16.790 ล้านบาท
.
10. โครงการจัดซื้อทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid 19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน 19.160 ล้านบาท
.
11. โครงการปรับปรุงหน่วยบริการเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID19 ระยอง ของโรงพยาบาลระยอง วงเงิน 18.533 ล้านบาท
.
12. โครงการจัดทำห้องความดันลบรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วงเงิน 19.900 ล้านบาท
.
13. โรงพยาบาลบึงกาฬ สนับสนุนวงเงิน 5.935 ล้านบาท
.
14. โรงพยาบาลปทุมธานี สนับสนุนวงเงิน 13.98 ล้านบาท
.
15. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม สนับสนุนวงเงิน 1.64 ล้านบาท
.
16. โรงพยาบาลสุโขทัย สนับสนุนวงเงิน 1.3 ล้านบาท
.
17. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สนับสนุนวงเงิน 9.635 ล้านบาท
.
18. โรงพยาบาลบางสะพาน สนับสนุนวงเงิน 5 ล้านบาท
.
19. โรงพยาบาลโพนพิสัย สนับสนุนวงเงิน 5.565 ล้านบาท
.
20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สนับสนุนวงเงิน 8.238 ล้านบาท
.
21.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า สนับสนุนวงเงิน 4.872 ล้านบาท
.
22. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 9.4 ล้านบาท
.
23. โรงพยาบาลพนัสนิคม สนับสนุนวงเงิน 0.751 ล้านบาท
.
24. โรงพยาบาลเนินมะปราง สนับสนุนวงเงิน 4.105 ล้านบาท
.
25. โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สนับสนุนวงเงิน 0.736 ล้านบาท
.
26. โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สนับสนุนวงเงิน 0.396 ล้านบาท
.
27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลบ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 1.040 ล้านบาท
.
28. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 0.058 ล้านบาท
.
29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ สนับสนุนวงเงิน 0.467 ล้านบาท
.
30. โรงพยาบาลสุขสำราญ สนับสนุนวงเงิน 4.048 ล้านบาท
.
31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
32. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาด สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
33. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจดีย์ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
35. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
36. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
37. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหิน สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
38. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
39. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
.
40. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนวงเงิน 1.139 ล้านบาท
.
41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สนับสนุนวงเงิน 0.694 ล้านบาท