การบินไทยชี้แจงยังไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้กว่า 70,000 ล้านบาทได้

78
0
Share:

นายจักรกฤศฏ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่ บริษัท การบินไทย ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และบริษัทได้เข้าสู่กระบวนการพื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไปเมื่อวันที่ 27 พฤษกาคม พ.ศ. 2563 แล้วนั้น บริษัทขอเรียนว่า การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

.
สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 // หุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 // หุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 // หุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 //หุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577
.
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือมายังบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ซึ่งทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งการไม่ชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นกัน นอกจากนี้การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ (Cross Default) ด้วย
.
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
.
ทั้งมูลค่าของหุ้นกู้ทั้งหมดที่การบินไทยต้องชำระนั้นอยู่ที่ 71,608 ล้านบาท