การบินไทยแจ้งตลาดฯขายหุ้น BAFS ให้ บริษัท ราช กรุ๊ปกว่า 98.9 ล้านหุ้น

69
0
Share:

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กระทำการแทนและในนามผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ที่ประชุมคณะผู้ทำแผนของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS จำนวน 98,983,125 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS ให้กับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ในราคาหุ้นละ 27.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,712,137,625 บาท
.
ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 บริษัท จึงได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น BAFS กับ RATCH และต่อมา บริษัท ได้ทำการโอนหุ้น BAFS ดังกล่าวให้กับ RATCH และได้รับชำระคำซื้อหุ้น BAFS ครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2564 โดยการซื้อขายหุ้น BAFS ในครั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563
.
ก่อนการโอนหุ้นในวันที่ 9 ม.ค. 2564 BAFS เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในจำนวน 143,983,125 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.59 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS) โดย BAFS ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการระบบจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานต่าง ๆ ในประเทศ
.

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำรายการโอนหุ้น BAFS แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นใน BAFS ในจำนวน 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.06% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS