ก.เกษตรเสนอเลี้ยงสัตว์แก้วิกฤติภัยแล้ง

261
0
Share:

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้มีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรง และถูกประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน ตลอดจนกรมอุตุนิยมวิทยา และคาดว่าไทยจะเผชิญกับภาวะฝนแล้งไปจนถึง เดือนมิ.ย. 2563
.
ส่วนช่วงต้นปีฝนจะตกต่ำกว่าค่าปกติ 3-5% รัฐบาลตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ อีกทั้งยังขาดโอกาส การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ จึงมีโครงการ“ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องขึ้น”
.
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาด ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และไก่พื้นเมือง
.
รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยรัฐบาลมีประกันราคาและตลาดรองรับ ตลอดจนมีคอกกลางรวบรวมสัตว์ต่างๆ ที่ส่งเสริมเพื่อส่งออก ซึ่งเกษตรกรจะต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และขณะนี้จะเริ่มที่จ.นครปฐมก่อน
.
โดยทุกภาคส่วนควรชี้แจงโครงการฯ ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบ เข้าใจ รวมถึงสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต่างๆ