ขสมก.ปรับแผนฟื้นฟูปลดพนักงาน 5,000 คน

339
0
Share:

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ขสมก.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่
.
1. การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ขสมก.อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักการที่ทำให้มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ใหม่ จากเดิมที่จะต้องมีการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ 2,511 คัน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อมากกว่า 20,000 ล้านบาท จะเปลี่ยนเป็นการเสนอให้มีการจ้างผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนมาให้บริการแทน และนำรายได้จากการให้บริการมาจ่ายเป็นค่าจ้าง ซึ่งปัจจุบัน ขสมก.ได้ดำเนินการอยู่แล้วในหลายเส้นทาง
.
วิธีดังกล่าวจะไม่เป็นการสร้างหนี้ให้กับ ขสมก. และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ ที่ต้องนำเงินภาษีประชาชน มาอุดหนุนและแก้ปัญหาหนี้สิน ขสมก.
.
2. การยกระดับคุณภาพบริการที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยผลการศึกษาของคณะทำงาน ขสมก.พบว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน จากแผนฟื้นฟูเดิม มีแนวคิดว่าหากประชาชนเดินทาง 2 เที่ยวต่อวันจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ วันละ 48 บาท แต่ขสมก.น่าจะปรับให้เหลือวันละ 30 บาทได้ เมื่อใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ แต่ต้องปรับเส้นทางการเดินรถ ให้เป็นระบบเชื่อมต่อสายหลักกับสายรอง และใช้ระบบการจัดเก็บค่าโดยสารระบบเดียวกัน ด้วยการใช้รถโดยสารปรับอากาศทั้งระบบ และเป็นรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ NGV หรือ ไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณมลพิษ PM 2.5
.
3. การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่พนักงาน ขสมก. และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ที่จะได้รับผลกระทบจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจากการศึกษามีเพียงกลุ่มเดียว ที่จะได้รับผลกระทบคือ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ประมาณ 5,000 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากรถโดยสารในอนาคตจะใช้ระบบ E-ticket ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินชดเชยประมาณ 5,000 ล้านบาท
.
4. การดำเนินการด้วยระบบธรรมาภิบาล และพร้อมให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่แผนฟื้นฟูกิจการที่จะต้องให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเปิดรับฟังเสียงประชาชนผู้ใช้บริการมากที่สุด
.
ทั้งนี้ ขสมก.เชื่อว่าด้วยแนวทางทั้ง 4 ประการที่จะนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ จะทำให้ได้รับความคิดเห็นที่ดีจากผู้เข้าร่วมประชุม และจะได้นำแผนฟื้นฟู พร้อมทั้งข้อเสนอจากที่ประชุม รายงานให้ประชาชนผู้ใช้บริการรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ขสมก.
.
ที่สำคัญที่สุดคือ จะเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนได้ใช้บริการที่ดี และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จากการศึกษาของ ขสมก.พบว่า หากแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบให้สามารถดำเนินการได้ จะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ไม่เกิน เดือนละ 900 บาท และหากซื้อตั๋วเดือน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ เดือนละ 750 บาทและรถโดยสารทุกคันจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศ ที่ไม่สร้างมลภาวะทางอากาศอีกด้วย