ครม.สั่งการ TOT- CAT ต้องควบรวมใน 6 เดือน

297
0
Share:

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการควบรวม บมจ. ทีโอที กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ให้เป็น “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)” หรือ NT ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% ทั้งยังมีมติให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ และมติ ครม. ที่บังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป ให้คงสิทธิสภาพในฐานะที่แปลงเป็นบริษัทมหาชนแล้ว หลังจากได้แปลงสภาพไปเมื่อปี 2542
.
ขณะที่เงินเดือนค่าจ้าง สวัสดิการให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป รวมถึงการจัดซื้อแบบ G2G ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกัน
.
พร้อมมอบหมายให้กระทรวงดีอีเอส ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยต้องควบรวมทั้ง 2 บริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
.
นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ NT กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นให้ NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมถึงให้บริการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อภารกิจดังกล่าว
.
รวมถึงยังมีมติเห็นชอบให้ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคมเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่สำหรับให้บริการ 5G ตามเงื่อนไขประกาศของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง