คุมเข้มด่านชายแดนกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

129
0
Share:

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือแนวทางป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่กำลังเกิดการระบาดในหลายประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้ เพราะกรมปศุสัตว์มีแผนในการรับมือ ช่วงระหว่างปี 2562-2564 เรียบร้อยแล้ว
.
ด้านนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ อาจารย์ รวมถึงผู้เลี้ยงทั้งรายใหญ่ และรายย่อย และระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการป้องกันโรคดังกล่าว เพราะโรคนี้เข้าสู่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้ระบาดสู่ประเทศอื่นๆ ทั้งเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า ตามลำดับ จึงถือเป็นความเสี่ยงของไทยด้วยเช่นกัน
.
หากไทยมีมาตรการที่สามารถทำให้ประเทศรอดพ้นจากโรคดังกล่าวได้ จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เนื่องจากไทยมีการเลี้ยงสุกรประมาณกว่า 20 ล้านตัว มีมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านบาท ดังนั้นการป้องกันไม่ให้โรคเข้ามาในประเทศจะได้ประโยชน์ในเรื่องเศษฐกิจอย่างมาก รวมทั้งด้านสังคมด้วย แม้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะไม่ติดต่อสู่คนก็ตาม
.
โดยกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการที่กำลังดำเนินการอยู่ คือการควบคุม เข้มงวดบริเวณชายแดน ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องต่างๆ คือ 1. ได้สั่งการให้ด่านมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น โดยจะเพิ่มอัตรากำลังคนเพื่อเฝ้าระวัง และ 2. หวังยกระดับการเลี้ยงสุกรของเกษตรรายย่อยประมาณ 200,000 กว่ารายทั่วประเทศ ให้เป็นฟาร์มที่มีมาตรฐาน ซึ่งระบบนี้จะต้องสามารถควบคุมและป้องกันโรคได้ เนื้อสัตว์ที่ออกมาจากฟาร์มจะต้องมีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักสากล