ชาวนนทบุรีเฮ!! หลังสภาเทศบาลอนุมัติจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด 520,000 โดส

86
0
Share:

น.ส.พิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือวาระที่ 5 เรื่องที่ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อโคโรน่าไวรัส covid-19
.
โดยเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค covid 19 จำนวน 520,000 โดส ราคาโดสละ 500 บาท เป็นเงิน 260 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า 260,000 ชิ้นๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 6.5 ล้านบาท ค่ายาเวชภัณฑ์สำหรับในการฉีดวัคซีนและกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 10 ล้านบาท ค่าวัสดุสำนักงาน 300,000 บาท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 บาท ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 500,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น 22,641,400 บาท โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้
.
ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องให้การสนับสนุนการดำเนินการในการจัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ให้ได้รับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่
.
ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ซึ่งงบประมาณในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงเห็นสมควรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อใช้ดำเนินการซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครนนทบุรี มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63 จำนวน 3,895 ล้านบาท