ศบค.เคาะให้ชาวต่างชาติ 6 กลุ่มเข้าไทยได้

62
0
Share:
ศบค.เคาะให้ชาวต่างชาติ 6 กลุ่มเข้าไทยได้ แต่ต้องผ่านการตรวจ โควิด19 ก่อน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าไทย ในบุคคล 6 กลุ่ม ดังนี้
.
1.คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาตทำงาน หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร
.
2.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
.
3.คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย
.
4.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตาม
.
5.นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว
.
6.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) กับประเทศเป้าหมาย
.
ทั้งนี้ คนต่างชาติในกลุ่มเหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
สำหรับความตกลงพิเศษ (Special Arrangement) ซึ่งทำกับประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, จีน และฮ่องกง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ซึ่งจำนวนโควตาที่กำหนด ต้องสอดคล้องกับจำนวน Alternative State Quarantine (ASQ) และการเจรจากับประเทศที่ทำความตกลงพิเศษ (ขั้นต้นอาจกำหนดจำนวนรวม 200 คน/วัน) โดยประเทศเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ามาในไทยตามความตกลงพิเศษดังกล่าวนี้ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจาก 1.มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อไทย // 2.ควบคุมการระบาดได้ดีใกล้เคียงกับไทย // 3.มีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และ 4.มีความพร้อมและสนใจทำความตกลง
.

ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มผู้ที่จะเข้ามาตามความตกลงพิเศษไว้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก Normal Track เป็นการเข้ามาทำงานและพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานาน, มีการกักตัวใน ASQ ที่รัฐกำหนดให้นาน 14 วัน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กลุ่มสอง Fast Track เป็นนักธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทย เดินทางมาระยะสั้น (ต่ำกว่า 14 วัน) ร่นระยะเวลาการกักตัว เดินทางมาจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ และมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากกว่าการเข้าประเทศแบบ Normal Track เช่น ตรวจ Double negative และติดตั้ง App และกำหนดการเดินทางที่ชัดเจน เป็นต้น
.
ส่วนหลักเกณฑ์ในการรับรองการเดินทางสำหรับแขกของรัฐบาล มีดังนี้
.
1.เป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน
.
2.เป็นการเดินทางระยะสั้น
.
3.มีการตรวจรับรองการปลอดเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศต้นทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
.
4.ให้หน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าภาพเชิญแขกระดับสูง พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ประจำคณะในลักษณะติดตาม
.
5.มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงติดตามประจำคณะด้วย
.
6.จำกัดการเดินทางเฉพาะกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น และห้ามคณะเดินทางไปในที่สาธารณะ และห้ามใช้ระบบขนส่งมวลชน