สอ.ธปท.- สอ.ปตท.ออกหนังสือชี้แจงการลงทุนในการบินไทย

195
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด(สอ.ธปท.) ออกประกาศชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 12 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นการชี้แจงสมาชิกถึงกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด ที่มีชื่อเป็น 1 ใน 74 สหกรณ์ที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของ บมจ.การบินไทย มูลค่าถือครองรวมกัน 3.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากการบินไทย ล้มละลาย และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู สหกรณ์เหล่านี้จะได้รับผลกระทบในฐานะเจ้าหนี้นั้น
.
ทางสหกรณ์ขอชี้แจงให้สมาชิกทราบและเข้าใจ ในกรอบและกระบวนการของการลงทุน ดังนี้
.
1.กรอบการลงทุน ของ สอ.ธปท. ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดและมีกรอบของการบริหารความเสี่ยงโดยราม และความเสี่ยงรายบริษัท สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภท และยังมีการกำหนด Rating ของบริษัทที่สหกรณ์ลงทุนได้ที่ Rating A ขึ้นไป สูงกว่าเกณฑ์การลงทุนที่ พ.ร.บ.สหกรณ์ กำหนดที่ระดับ A-
.
2.การลงทุนทั้งหมดของสหกรณ์ฯ มีคณะอนุกรรมการบริหารและลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณากรอบและนโยบายการลงทุน รวมทั้งได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นรายวัน ทั้งนี้รวมถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของ บมจ.การบินไทย ด้วย
.
3.การลงทุนในหุ้นกู้ ของ บมจ.การบินไทยของสหกรณ์ฯ ทั้งหมดจำนวน 705 ล้านบาท (ราคาหน้าตั๋ว) หรือคิดเป็นร้อยละ 4.48 ของสินทรัพย์ โดยเป็นการเข้าลงทุนในตลาดแรกทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งการลงทุนในแต่ละครั้งได้ผ่านการพิจารณาของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารเงินและลงทุน และคณะกรรมการดำเนินการ โดยพิจารณาทั้งผลประโยชน์จากการลงทุน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และ ต้องอยู่ในกรอบการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ไม่มีการลงทุนในหุ้นทุนของ บมจ.การบินไทย
.
4.กรณีหุ้นกู้ของ บมจ.การบินไทย ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ต้องยกเลิกเส้นทางการบินตามนโยบายของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม บมจ.การบินไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ถึงแม้จะมีการกระจายการถือหุ้นไปยังภาคเอกชน แต่ก็ยังมีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยล่าสุดคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบเสนอ ครม. พิจารณาการค้ำประกันหนี้ของ บมจ.การบินไทย จำนวน 54,000 ล้านบาท และมีแผนที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการในระยะยาว รวมทั้งสามารถระดมทุนจากตลาดเงินได้ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะได้ประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
.
ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด(สอ.ปตท.) ก็ได้มีการชี้แจงกรณีการลงทุนในการบินไทย โดยมีข้อความสำคัญระบุว่า สอ.ปตท. มีการลงทุนในหุ้นสามัญการบินไทย มูลค่า 18 ล้านบาท มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งคิดเป็น 0.04% ของการลงทุนทั้งหมด และมีการลงทุนหุ้นกู้ THAI มาตั้งแต่ปี 2556 และยุติการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย มาตั้งแต่กลางปี 2562
.
ซึ่งปัจจุบันมีเงินลงทุนหุ้นกู้การบินไทย จานวน 1,972 ล้านบาท ราคาตลาดอยู่ที่ 2,064 ล้านบาท (8 พ.ค. 2563) ซึ่งการบินไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอแก่การบินไทย อย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ได้อันดับความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลของเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A สูงกว่าการลงทุนที่ พรบ.สหกรณ์ กาหนดที่ระดับ A- สอ.ปตท. มีหุ้นกู้การบินไทย เครดิตเรตติ้งระดับ A เท่ากับ 6.93% ของการลงทุนทั้งหมด และลงทุนในเงินฝากและหุ้นกู้อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เครดิตเรตติ้งอยู่ในระดับ A เท่ากับ 93.07%
.
นอกจากนี้การบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ 31 ธ.ค. 2562 มีสินทรัพย์ 256,665 ล้านบาท มีหนี้สิน 244,899 ล้านบาท มีกระทรวงการคลังถือหุ้น 51% กองทุนรวมวายุภักษ์ถือหุ้น 15% ธนาคารออมสินถือหุ้น 2%
.
จากประเด็นปัญหาสภาพคล่องของการบินไทย คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยเพื่อนำเสนอเข้า ครม. ต่อไป ประเด็นสาคัญได้แก่ กระทรวงการคลัง จะค้ำประกันหนี้การบินไทย 54,000 ล้านบาท เพิ่มทุน 80,000 ล้านบาท และปรับโครงสร้างบริษัทใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชำระหนี้
.
ขณะนี้ สอ.ปตท. ยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะใช้ในการบริหารงาน และการดำเนินการต่างๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดำเนินการจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะ การบินไทยอย่างใกล้ชิด
.
กรณีที่การบินไทยต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ( Worst Case) หุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ตราสารหนี้ทางการเงินมีสิทธิชำระคืนก่อนเข้าของหน้าสามัญ และมีสิทธิในการเข้าร่วมในการทำแผนฟื้นฟู ซึ่งสอ.ปตท.จะรักษาผลประโยชน์ โดยการรักษาเงินต้นไว้ไม่ให้เป็นศูนย์ และหากไม่ได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้การบินไทย แต่ก็ยังได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ตัวอื่นอีกร้อยละ 93 ที่เครดิตเรตติ้งส่วนใหญ่เป็น A เพราะส่วนการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยไม่ถึง 7%