[email protected] Show The Stronger อวัยวะเทียมเสมือนจริง

Share:

อวัยวะเทียมเสมือนจริงที่ทำจากซิลิโคน มีที่มาจากเทคโนโลยีที่จะช่วยผู้พิการ ในการประกอบอาชีพหรือเข้าสู่สังคมได้มากขึ้น สมัย 5 ปีก่อนเริ่มทำอวัยวะเทียมจากพีวีซี เป็นหลัก แต่จะมีข้อเสียคือ เกิดความไม่เสมือนจริง ปัจจุบัน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้นำเทคโนโลยีของซิลิโคนแลป เข้ามาช่วยพัฒนาการทำอวัยวะเทียมให้เสมือนจริงมากขึ้น

ข้อดีของอวัยวะที่ทำจากซิลิโคนคือ

สามารถผสมสีให้ได้สีผิวเดียวกันกับผิวหนังใกล้เคียงมากที่สุด

สามารถหล่อแบบได้เฉพาะบุคคล

การใช้งานยืดหยุ่น

อายุการใช้งานนาน

ทำความสะอาดได้ง่าย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

Young@Heart Show